Profil

Det pædagogiske grundlag i Min Lille Verden er kendetegnet ved en gensidigt anerkendende tilgang, kommunikation og praksislæring.

Det pædagogiske grundlag har til hensigt at støtte barnets funktionelle læring gennem almindelig social praksis. Med det mener vi, at læringen bør være praktisk, lystbetonet og funktionel. Læring, for de mindste børn, handler om at blive i stand til at klare stadig mere selv og om at få hjælp til at gøre sig klogere på verden ved at spørge, samtale, undersøge, eksperimentere, lege og fantasere. Læring er krævende, man må tænke, så det knager, prøve igen og igen, men først og fremmest er det sjovt, udfordrende, befriende og nydelsesfuldt.

Børne- og læringssyn
I Min Lille Verden har vi en forståelse af barnet som et unikt menneske, der har ressourcer og er udviklingsparat. Vi oplever børn som sociale, initiativrige og selvstændige individer, som alle har behov for at udvikle sig i fællesskaber og på egen hånd. Behovet for læring i fællesskaber medvirker til en forståelse af, at læring er relationelt og forbundet med de sociale kontekster, som barnet befinder sig i. Derfor har vi fokus på deltagelse i praksisfællesskaber, da vi mener, det er identitetsskabende og fremmer læringsprocesser.

Børn har samtidig en række basale behov for tryghed, fysisk behovsopfyldelse og social- og følelsesmæssig nærhed. Disse behov forsøger vi at opfylde sideløbende med barnets nysgerrighed, selvudfoldelse og udvikling af kompetencer.
Vores børne- og læringssyn er grundlaget for udvikling af praksis og pædagogiske tiltag i Min Lille Verden. Alle børn har krav på møde synlige, engagerede og tilstedeværende voksne, som møder barnet, hvor det er, og understøtter og udfordrer dets udvikling og læringsmuligheder.

Børnenes trivsel og udvikling
I Min Lille Verden er det vigtigt for os, at være almindelige i samværet med børnene, gå i dialog, snakke, støtte, anerkende og lade børnene få lov at udfolde sig og lære.
Når den voksne går foran i samværet sker det på en måde, så der er en balance mellem på den ene side at afstå fra indgriben, svar og afbrydelse, og på den anden side at tage initiativ, præsentere nyt og gå nye veje – alt sammen ud fra en vilje til at støtte og hjælpe børnene og lade dem selv.

En gang imellem skal den voksne bryde hverdagsmønsteret og gå foran børnene på opdagelse i vores forunderlige verden. Forudsigeligheden, ensformigheden, den sløve rutine og den faste rytme skal en gang imellem brydes – ellers trues børnenes lyst og læring. De skal konfronteres med noget nyt, udfordrende, uventet, der gør børnene nysgerrige, opmærksomme, handleparate og ivrige efter at lære.

Den pædagogiske praksis i Min Lille Verden er præget af mulighederne, lysten og nødvendigheden, hvor deltagerne – både børn, personalet og forældrene er involverede, fordybede og opmærksomme.

Relationer i Min Lille Verden
Det er igennem relationer at barnet udvikler sin identitet og skaber erfaringer om sig selv, andre og sin omverden. Derfor har vi fokus på gode og udviklingsstøttende relationer mellem barn og voksen. Barnets trivsel og udvikling er afhængig af de voksnes måde at indgå i relation til barnet på. Derfor arbejder vi hele tiden på at opretholde positive relationer præget af gensidig respekt, anerkendelse og ligeværd.
Det er en forudsætning, at vi voksne går forrest i relation til barnet, og at vi i relationen til barnet:

  • Er lydhøre, nærværende og indlevende
  • Har positive forventninger og en anerkendende tilgang
  • Undgår skældud
  • Støtter og vejleder barnet og viser positive alternativer
  • Taler med barnet om de ting, som barnet er optaget af
  • Er åben overfor det, som barnet kommunikerer, og følger dets initiativer

Leg i Min Lille Verden
Det lille barn møder verden gennem legen. Legen er tilfredsstillende og et mål i sig selv. I Min Lille Verden prioriterer vi legen højt, da den har talrige funktioner i barnets udvikling. Den eksperimenterer, bidrager til glæde og udfordringer, udvikler fantasi, lærer forhandlingsstrategier og udvikler sociale kompetencer. Vi er tilbageholdende med at hæmme, begrænse og afbryde legen. Vores rolle består i at støtte i legens sociale sider, tilbyde råstof til legen, udfordre fantasien og opfordre til fællesskab.